Boccia Damer 2021

LagSVOFGM-IMDP
Asker Lännäs D 100000-000
Asker Lännäs D 200000-000
Asker Lännäs D 300000-000
Ax-Ho-Li D 100000-000
Ax-Ho-Li D 200000-000
Brickebacken-Gällersta 1 D00000-000
Brickebacken-Gällersta 2 D00000-000
Brickebacken-Gällersta 3 D00000-000
City D 100000-000
City D 200000-000
Garphyttan D 100000-000
Garphyttan D 200000-000
Markbacken D 100000-000
Markbacken D 200000-000
Närkes Kil D00000-000
Stora Mellösa D 100000-000
Stora Mellösa D 200000-000

| Tabellinfo | Statistik |

Matchschema och resultat

2021-08-11
09:30Markbacken D 1-Asker Lännäs D 1
-
09:30Närkes Kil D-City D 1
-
09:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
09:30City D 2-Ax-Ho-Li D 2
-
09:30Stora Mellösa D 1-Stora Mellösa D 2
-
09:30Ax-Ho-Li D 1-Garphyttan D 2
-
09:30Asker Lännäs D 2-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
09:30Asker Lännäs D 3-Markbacken D 2
-
10:30Asker Lännäs D 1-Garphyttan D 1
-
10:30City D 1-Markbacken D 1
-
10:30Ax-Ho-Li D 2-Närkes Kil D
-
10:30Stora Mellösa D 2-Brickebacken-Gällersta 1 D
-
10:30Garphyttan D 2-City D 2
-
10:30Brickebacken-Gällersta 3 D-Stora Mellösa D 1
-
10:30Markbacken D 2-Ax-Ho-Li D 1
-
10:30Asker Lännäs D 3-Asker Lännäs D 2
-
11:30City D 1-Asker Lännäs D 1
-
11:30Garphyttan D 1-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
11:30Markbacken D 1-Ax-Ho-Li D 2
-
11:30Närkes Kil D-Garphyttan D 2
-
11:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
11:30City D 2-Markbacken D 2
-
11:30Stora Mellösa D 1-Asker Lännäs D 3
-
11:30Ax-Ho-Li D 1-Asker Lännäs D 2
-
12:30Asker Lännäs D 1-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
12:30Ax-Ho-Li D 2-City D 1
-
12:30Stora Mellösa D 2-Garphyttan D 1
-
12:30Garphyttan D 2-Markbacken D 1
-
12:30Markbacken D 2-Närkes Kil D
-
12:30Asker Lännäs D 3-Brickebacken-Gällersta 1 D
-
12:30Asker Lännäs D 2-City D 2
-
12:30Ax-Ho-Li D 1-Stora Mellösa D 1
-

2021-08-18
09:30Ax-Ho-Li D 2-Asker Lännäs D 1
-
09:30Brickebacken-Gällersta 2 D-Stora Mellösa D 2
-
09:30City D 1-Garphyttan D 2
-
09:30Garphyttan D 1-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
09:30Markbacken D 1-Markbacken D 2
-
09:30Närkes Kil D-Asker Lännäs D 2
-
09:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Ax-Ho-Li D 1
-
09:30City D 2-Stora Mellösa D 1
-
10:30Asker Lännäs D 1-Stora Mellösa D 2
-
10:30Garphyttan D 2-Ax-Ho-Li D 2
-
10:30Brickebacken-Gällersta 3 D-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
10:30Markbacken D 2-City D 1
-
10:30Asker Lännäs D 3-Garphyttan D 1
-
10:30Asker Lännäs D 2-Markbacken D 1
-
10:30Stora Mellösa D 1-Närkes Kil D
-
10:30City D 2-Brickebacken-Gällersta 1 D
-
11:30Garphyttan D 2-Asker Lännäs D 1
-
11:30Stora Mellösa D 2-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
11:30Ax-Ho-Li D 2-Markbacken D 2
-
11:30Brickebacken-Gällersta 2 D-Asker Lännäs D 3
-
11:30City D 1-Asker Lännäs D 2
-
11:30Garphyttan D 1-Ax-Ho-Li D 1
-
11:30Markbacken D 1-Stora Mellösa D 1
-
11:30Närkes Kil D-Brickebacken-Gällersta 1 D
-
12:30Asker Lännäs D 1-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
12:30Markbacken D 2-Garphyttan D 2
-
12:30Asker Lännäs D 3-Stora Mellösa D 2
-
12:30Asker Lännäs D 2-Ax-Ho-Li D 2
-
12:30Ax-Ho-Li D 1-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
12:30Stora Mellösa D 1-City D 1
-
12:30City D 2-Garphyttan D 1
-
12:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Markbacken D 1
-
13:30Markbacken D 2-Asker Lännäs D 1
-
13:30Brickebacken-Gällersta 3 D-Asker Lännäs D 3
-
13:30Garphyttan D 2-Asker Lännäs D 2
-
13:30Stora Mellösa D 2-Ax-Ho-Li D 1
-
13:30Ax-Ho-Li D 2-Stora Mellösa D 1
-
13:30Brickebacken-Gällersta 2 D-City D 2
-
13:30City D 1-Brickebacken-Gällersta 1 D
-
13:30Garphyttan D 1-Närkes Kil D
-

2021-08-25
09:30Asker Lännäs D 1-Asker Lännäs D 3
-
09:30Asker Lännäs D 2-Markbacken D 2
-
09:30Ax-Ho-Li D 1-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
09:30Stora Mellösa D 1-Garphyttan D 2
-
09:30City D 2-Stora Mellösa D 2
-
09:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Ax-Ho-Li D 2
-
09:30Närkes Kil D-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
09:30Markbacken D 1-Garphyttan D 1
-
10:30Asker Lännäs D 2-Asker Lännäs D 1
-
10:30Asker Lännäs D 3-Ax-Ho-Li D 1
-
10:30Markbacken D 2-Stora Mellösa D 1
-
10:30Brickebacken-Gällersta 3 D-City D 2
-
10:30Garphyttan D 2-Brickebacken-Gällersta 1 D
-
10:30Stora Mellösa D 2-Närkes Kil D
-
10:30Brickebacken-Gällersta 2 D-Markbacken D 1
-
10:30City D 1-Garphyttan D 1
-
11:30Asker Lännäs D 1-Ax-Ho-Li D 1
-
11:30Stora Mellösa D 1-Asker Lännäs D 2
-
11:30City D 2-Asker Lännäs D 3
-
11:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Markbacken D 2
-
11:30Närkes Kil D-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
11:30Markbacken D 1-Stora Mellösa D 2
-
11:30Garphyttan D 1-Ax-Ho-Li D 2
-
11:30City D 1-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
12:30Stora Mellösa D 1-Asker Lännäs D 1
-
12:30Ax-Ho-Li D 1-City D 1
-
12:30Asker Lännäs D 2-Brickebacken-Gällersta 1 D
-
12:30Asker Lännäs D 3-Närkes Kil D
-
12:30Brickebacken-Gällersta 3 D-Markbacken D 1
-
12:30Garphyttan D 2-Garphyttan D 1
-
12:30Stora Mellösa D 2-City D 1
-
12:30Ax-Ho-Li D 2-Brickebacken-Gällersta 2 D
-

2021-09-01
09:30Asker Lännäs D 1-City D 2
-
09:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Stora Mellösa D 1
-
09:30Närkes Kil D-Ax-Ho-Li D 1
-
09:30Markbacken D 1-Asker Lännäs D 3
-
09:30Garphyttan D 1-Markbacken D 2
-
09:30City D 1-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
09:30Brickebacken-Gällersta 2 D-Garphyttan D 2
-
09:30Ax-Ho-Li D 2-Stora Mellösa D 2
-
10:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Asker Lännäs D 1
-
10:30City D 2-Närkes Kil D
-
10:30Ax-Ho-Li D 1-Markbacken D 1
-
10:30Asker Lännäs D 2-Garphyttan D 1
-
10:30Asker Lännäs D 3-City D 1
-
10:30Markbacken D 2-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
10:30Brickebacken-Gällersta 3 D-Ax-Ho-Li D 2
-
10:30Garphyttan D 2-Stora Mellösa D 2
-
11:30Asker Lännäs D 1-Närkes Kil D
-
11:30Markbacken D 1-City D 2
-
11:30Garphyttan D 1-Stora Mellösa D 1
-
11:30City D 1-Ax-Ho-Li D 1
-
11:30Brickebacken-Gällersta 2 D-Asker Lännäs D 2
-
11:30Ax-Ho-Li D 2-Asker Lännäs D 3
-
11:30Stora Mellösa D 2-Markbacken D 2
-
11:30Garphyttan D 2-Brickebacken-Gällersta 3 D
-
12:30Närkes Kil D-Markbacken D 1
-
12:30Brickebacken-Gällersta 1 D-Garphyttan D 1
-
12:30City D 2-City D 1
-
12:30Stora Mellösa D 1-Brickebacken-Gällersta 2 D
-
12:30Ax-Ho-Li D 1-Ax-Ho-Li D 2
-
12:30Asker Lännäs D 2-Stora Mellösa D 2
-
12:30Asker Lännäs D 3-Garphyttan D 2
-
12:30Markbacken D 2-Brickebacken-Gällersta 3 D
-